การประชุมทีมประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้เข้าร่วมการประชุมทีมประเทศไทย โดยท่านเอกอัครราชทูต ได้เป็นประธานการปรชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานและผู้แทนจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในกรุงแคนเบอร์รา และนครซิดนีย์ อาทิ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศออสเตรเลีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ซิดนีย์) บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน

สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ผู้แทนจากทุกหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างกว้างขวาง โดยครอบคลุมประเด็นทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การกงสุล การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การศึกษา และการเกษตร