การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุน ODOS ที่สำเร็จการศึกษา เข้ารับราชการ

ขอประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ตามหนังสือเวียน ที่ นร 1004/ว 2 ลงวันที่ 31 ม.ค.61

เผยแพร่แนวปฏิบัติ ให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของหนังสือเวียน ว 2/2561

ไฟล์ประกอบ

นร_1004-ว2_การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุน_โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษา

สามารถติดตาม/ศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ตามลิงค์ของเวปไซต์ สำนักงาน ก.พ.

https://www.ocsc.go.th/node/4039