“สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ”

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ODOS ที่สำเร็จการศึกษาและอยากเข้ารับราชการ

“สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ” โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานส่วนราชการสามารถคัดเลือกนักเรียนทุน ODOS เข้ารับราชการตามเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการต้องมีตำแหน่งว่างและเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก

อีกทั้ง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งเวียนไปทุกส่วนราชการ เพื่อให้รับทราบหลักเกณฑ์ระเบียบใหม่ และจูงใจให้ส่วนราชการคัดเลือกบรรจุน้องๆนักเรียนทุน ODOS เข้ารับราชการ

หลักเกณฑ์ การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ (หลักเกณฑ์ปรับปรุงใหม่) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. (ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.odos.moe.go.th/news_detail2.php?NewsTitleID=546