นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOS) ริเริ่มโครงการสอนภาษาอังกฤษเชิงนันทนาการให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกล

โครงการสอนภาษาอังกฤษเชิงนันทนาการให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกล

นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOS)ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย ได้ริเริ่มโครงการสอนภาษาอังกฤษเชิงนันทนาการให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการดีๆร่วมสร้างสรรค์สังคมและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งให้โอกาสนักเรียนในท้องที่ห่างไกลได้เข้าถึงสื่อการสอนที่เหมาะสมให้สามารถพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

สนร.ออสเตรเลีย ร่วมแสดงความยินดีและสนับสนุนความตั้งใจของน้องๆนักเรียนทุนรัฐบาลที่ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ…. ภูมิใจในความตั้งใจและความดีงามที่เกิดขึ้นค่ะ