OEA Official Visit: Canberra Institute of Technology (CIT)

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 สนร.ออสเตรเลีย นำโดยนางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และนางสาวพลอยปภัสณ์ เรือนวงศ์ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมสถาบัน/วิทยาลัย Canberra Institute of Technology (CIT) ซึ่งเป็นสถาบัน/วิทยาลัยทางด้านเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่องของรัฐบาล (TAFE: Technical and Further Education) โดยเน้นการเรียนการสอน การฝึกอบรม ทักษะ ของสายอาชีพต่าง ๆ เช่น การโรงแรม เลขานุการ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การบริการสุขภาพ การกีฬา การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และแฟชั่น เป็นต้น

โดยได้รับเกียรติจากคุณ Jayne Miler ตำแหน่ง Director, Business Growth and Transformation ของ CIT เป็นผู้ให้การต้อนรับคณะจาก สนร. และนำเสนอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน CIT อีกทั้ง ได้พาเยี่ยมชมห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนต่าง ๆ ซึ่งหลักสูตรที่ได้รับความสนใจและเป็นจุดเด่นของ CIT คือ Health Care Management, Nursing Management และ Tourism Management