E-Book สาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ/การรับทุนรัฐบาล ภายใต้การดูแลของ สำนักงาน ก.พ.

หนังสือ E-Book สาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศ

จัดทำขึ้นโดยศูนย์การศึกษาในต่างประเทศและบริหาความรู้ สำนักงาน ก.พ.

ประกอบด้วยข้อมูล มากมาย อาทิเช่น

  • ที่มาของงานดูแลการจัดการศึกษาของ สำนักงาน ก.พ.
  • การรับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนการศึกษา
  • การรับสมัครสอบทุนต่างๆ
  • รวมถึงข้อมูลการศึกษาของประเทศต่างๆ
  • ขั้นตอนการเตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ เป็นต้น

Click HERE :    http://online.pubhtml5.com/yoqn/qooh/