ประกาศรับสมัครทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ ปี 2560

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนที่จัดสรรให้ กระทรวงวิทยาศาสนตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม

หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560

จำนวน 10 ทุน  รายละเอียด

ประกาศทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ ปี 60 (002)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับ การคัดเลือกสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เลขที่ ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

โทรศัพท ๐-๒๕๖๔-๗๐๐๐ ตอ ๗๑๔๑๐-๗๑๔๑๖ โทรสาร  ๐-๒๕๖๔-๗๑๒๕

โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่เว็บไซตของศูนย์ประสานงานนักเรียนทุน รัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th

ประกาศรับสมัครทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ ปี 2560 มาให้

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้น้องๆ ที่สนใจ สมัครทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

สนร.ออสเตรเลีย

01/08/2017