ประกาศการรับนศ.ระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างปิดภาคการศึกษา ปี2560

ประกาศ นักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนท่านใดที่สนใจ
การรับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
เข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ใหระหว่างการปิดภาคเรียนการศึกษา (Summer) 2560

โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2559 – 6 พฤศจิกายน 2559

กระบวนการทดสอบและคัดเลือก : พฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560

ประกาศผลการพิจารณา : มกราคม 2560

สถานที่ฝึกงาน : ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ หรือ สายออกบัตรธนาคาร พุทธมณฑล นครปฐม

วิธีการสมัคร

1.กรอกข้อมูลสมัครฝึกงานใน Website: https://www.bot.or.th/App/eRecruit/Pages/Training.aspx?MenuType=3

2. เลือกสมัครในสาขาที่เปดิรับ โดยเลือกสมัครในสาขาที่สนใจเขา้ฝกึงาน 1 สาขาวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติม

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2