ประชาสัมพันธ์การส่งเงินค่าใช้จ่ายให้นักเรียนทุนรัฐบาลประเทศออสเตรเลียประจำเดือนธันวาคม2558-มีนาคม2559

สนร.ออสเตรเลีย ได้ดำเนินการสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฦากของนักเรียน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนโดยแบ่งเป็นงวดธันวาคม 2558- มีนาคม 2559 รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ
2015112709020720620151127090207206

ดังนั้น : ขอให้นทร.ตรวจสอบเงินในบัญชี และหากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสนร.ออสเตรเลีย

หมายเหตุ:สำหรับการจัดส่งเงินค่าใช้จ่าย งวดเมษายน – มิถุนายน 2559 ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2559 ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร โปรดแจ้งรายละเอียดเงินฝากธนาคารให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯทราบ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และขอให้ชะลอการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเดิมไว้ก่อน จนกว่าจะได้รับเงินโอน งวดเมษายน-มิถุนายน 2559 เข้าบัญชีเรียบร้อยก่อน