passport หายทำยังไงดี?

พาสปอร์ตหาย หมดอายุ กับการทำพาสปอร์ตใหม่
passport

เนื่องจาก2วันก่อนมีน้องที่อยู่เมลเบิร์น โทรมาหาบอกว่าพาสปอร์ตหายทำยังไงดีคะ
จึงขอเอาเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างเพื่อว่าใครทำพาสปอร์ตหายนะคะ

สิ่งแรกที่จะต้องทำเมื่อทราบว่าพาสปอร์ตหายก็คือ แจ้งความแก่สถานีตำรวจท้องถิ่นที่เกิดเหตุเพื่อลงบันทึกประจำวัน และมี Event Number จากทางตำรวจเป็นหลักฐานอ้างอิง หลังจากนั้นก็ให้ติดต่อเพื่อขอทำพาสปอร์ตใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้

การขอทำพาสปอร์ตใหม่
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำพาสปอร์ตใหม่ในขณะที่อยู่ในออสเตรเลีย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราสามารถยื่นคำร้องขอทำพาสปอร์ตใหม่ในออสเตรเลียได้ โดยไม่ต้องกลับไปทำที่เมืองไทย อย่างไรก็ตาม คนที่อยู่ Sydney และ Canberra จะได้เปรียบในเรื่องนี้ เพราะศูนย์บริการถาวรจะอยู่ที่สองเมืองนี้เท่านั้น ในขณะที่เมืองอื่นๆ จะมีให้บริการเป็นรูปแบบสัญจรเป็นครั้งๆ ไป
:โดยในปี 2016 กงศุลสัญจรจะให้บริการ ที่เมือง Melbourne ประมานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2016 จึงขอให้ติดตามเวปไซต์ของกงศุลไทย ณ เมลเบิร์น โดยสามารเข้าไปลงทะเบียนต่อคิวทำพาสปร์ตได้ http://www.thaiconsulatemelbourne.com/services-thai.php

สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย (สนร.ออสเตรเลีย)

ต้องแจ้งให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย ทราบวันที่จะเดินทางไปจัดทำ เพื่อออกหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนทุน ประกอบในการจัดทำหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิมด้านที่มีรูปถ่ายด้วย

ในกรณีที่จะเดินทางไปจัดทำที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ต้องนัดวันที่จะเดินทางไปด้วยค่ะ สำหรับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ไม่ต้องนัดวันที่จะเดินทางไป

ค่าใช้จ่ายใช้ในการเดินทางไปจัดทำหนังสือเดินทาง สามารถที่จะขอเบิกจ่ายได้ คือ
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ในราคาชั้นประหยัด พร้อมทั้งส่งเอกสารของ Itinerary และใบเสร็จรับเงิน
2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
3. ค่าที่พัก 1 คืน อัตราไม่เกิน 200.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเดินทางไป-กลับในวันเดียวกันได้ ก็ไม่ต้องขอเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
4. ค่ารถประจำทางสาธารณะ (ยกเว้นค่ารถแท็กซี่เบิกไม่ได้)
5. แบบขอเบิกค่าใช้จ่าย จากในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ
http://www.ocsc.org.au/site/?page_id=17
6.แบบฟอร์มขอรับรองการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อประกอบการทำเรื่องขอหนังสือเดินทางใหม่
request-for-e-passport-form
ทั้งนี้เมื่อทาง สนร.ออสเตรเลีย ได้ออกหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนทุนแล้วจะแจ้งเรื่องส่งไปยังEmailต่อไปคะ
หมายเหตุ: ผู้ขอทำพาสปอร์ตใหม่จะต้องติดต่อด้วยตนเองเพราะต้องถ่ายรูปด้วย

สถานที่ติดต่อ

Royal Thai Embassy
111 Empire Circuit
YARRALUMLA A.C.T. 2600
Tel (02) 6206-0100 Fax (02) 6273-1518

Royal Thai Consulate-General, Sydney
Level 8,131 Macquarie Street,
Sydney 2000
Tel: (02) 9241 2542 and (02) 9241 2543, or Fax: (02) 9247 8312
Thai Passport Section: 9.30am-12.30pm., 2.00pm-3.45pm.

3. หลักฐานที่ต้องนำติดตัวมาด้วย

http://canberra.thaiembassy.org/doc/info/info_epassport.pdf
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (กรณีหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ)
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
– สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
– กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย พร้อมสำเนา 1 ชุด
http://canberra.thaiembassy.org/doc/form/form_report_lost_passport.pdf

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียม 55.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (กรุณาเตรียมเงินไปให้พอดี)
2. กรณีหญิงที่สมรสและประสงค์จะใช้นามสกุลสามี จะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ณ ที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนบ้านของตนก่อน
3. รายละเอียดในหนังสือเดินทางจะเป็นไปตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ (บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน) ของไทยเท่านั้น
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 9241 2542-3 ต่อ 200 และ 206

Editor:Ying,Kewalee