เรื่องราวเกี่ยวกับการขอวีซ่า “วีซ่านักเรียน”ประเทศออสเตรเลีย

visaสวัสดีค่ะ สนร.ออสเตรเลีย ขอนำเสนอ

เรื่องราวเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเภท “วีซ่านักเรียน”

วีซ่านักเรียนนี้เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ต้องการจะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่หลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษสั้นๆ การเรียนระดับประถม และมัธยม จนถึงระดับวิชาชีพ ฝึกอบรมระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเข้าเรียนภาคฤดูร้อนซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 4 อาทิตย์

มาดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปเพื่อยื่นขอวีซ่ากันบ้างค่ะ

 • แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่านักเรียน (157A) สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/157a.pdf  แบบฟอร์มนี้ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษและลงนามโดยผู้สมัคร เท่านั้นค่ะ (รวมบุคคลในครอบครัวที่ได้รวใไว้ในใบสมัครที่มีอายุมากกว่า 18 ขึ้นไป)
 • รูปถ่ายสี ขนาด 4.5ซ.ม.x3.5ซ.ม. 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังเป็นสีฟ้าหรือสีอ่อนหรือขาว
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้สมัครทุกท่าน  Passport ควรมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรือมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย ทะเบียนบ้าน และ/หรือ สูจิบัตรของผู้สมัคร
 • เอกสารราชการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับสมาชิกครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมในใบสมัคร เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือ รับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร ในกรณีที่ได้รับราชการทหารมาก่อน
 • เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment – COE)
 • สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากกว่า 5 ปี แต่น้อยกว่า 18 ปี ที่จะติดตามผู้สมัครไปยังประเทศออสเตรเลีย จะต้องยื่นเอกสารที่แสดงว่ามีการตอบรับการเข้าศึกษาในประเทศออสเตรเลียเช่นกัน (Confirmation of Enrolment – COE)
 • ผลการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ของผู้ขอวีซ่าหลัก และของบุคคลในครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร
 • หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง ในระยะเวลา 12 เดือนแรกของการศึกษาและอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย อาจได้แก่  Bank Statement และ Bank guarantee (ในกรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากฉบับจริง)
 • เอกสารรับรองผลการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ประกาศนียบัตร ของหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ การศึกษาระดับมัธยมปลายถึงระดับวิทยาลัย และรายละเอียดของวิชาการเรียน / Transcripts
 • หลักฐานรับรองการงาน (กรณีที่ได้ทำงานมาก่อน)

***สำหรับผู้สมัครที่อายุต่ำว่า 18 ปีจะต้องยื่นเอกสารยินยอมให้เดินทางเพิ่มเติมอีกนะคะ

 • เอกสารจากที่ว่าการอำเภอเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือ
 • บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่มิได้เดินทางพร้อมบุตร ลงนามการยินยอมใช้แบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยินยอมให้บุตรผู้เยาว์เดินทาง) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1229.pdf  โดยลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • ในกรณีที่จะพักอาศัยกับญาติในออสเตรเลียโดยผู้ปกครองได้ยินยอม จะต้องแนบเอกสารทางราชการที่แสดงความสัมพันธ์, หลักฐานว่าญาติ/ผู้ปกครองนี้มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ มีใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจ และเอกสารที่แสดงว่าได้อยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฎหมายตลอดระยะเวลาที่  ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย หรือจนกว่าจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ 18 ปี ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดจะสิ้นสุดก่อนกัน พร้อมกรอกแบบฟอร์ม 157N

***  เอกสารทุกรายกา่รที่เป็นสำเนาต้องลงชื่อรังรองสำเนาให้เรียบร้อยด้วยค่ะ***

ค่าธรรมเนียมของการสมัครวีซ่า

ประเภทวีซ่า

แบบฟอร์มใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลบาท

วีซ่านักเรียน

ผู้ติดตามที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ผู้ติดตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

157A

16900

12800

4300

ชำระเป็นเงินสกุลบาทได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเป็นเงินสดหรือในรูปแบบ Cashier’s check (กรณีอยู่ในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) หรือ Bank Draft (ถ้าไม่ได้ซื้อใน 3 จังหวัดข้างต้น)โดยสั่งจ่าย สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯแยกตามจำนวนคน คนละ 1 ใบ

ค่าบริการ 600 บาทต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม สามารถชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช๊คหรือแบงค์ดราฟท์ โดยสั่งจ่ายบริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย)จำกัด

ตรวจสอบค่าทำวีซ่าได้ที่  http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/990i.pdf

การยื่นใบสมัครขอวีซ่า

ยื่นด้วยตนเองที่           สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) ชั้น 34, ตึก ไทย ซีซี, เลขที่ 889 ถนน สาทร (ใต้), กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกับ สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.vfs-au.net เบอร์โทร 0 – 2672 – 3476 (ถึง 79) เวลายื่น – รับ: 08.50 น. – 15.00 น. และเวลา: 15.00 น. – 16.30 น. รับวีซ่า

  ส่งทางไปรษณีย์ที่        สถานทูตออสเตรเลีย (แผนกวีซ่า) 37 ถนน สาทร (ใต้) กรุงเทพฯ 10120 ผู้สมัครจะต้องแนบซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองติดแสตมป์ สำหรับส่งคืน หนังสือเดินทาง (Passport) ทางไปรษณีย์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://vfs-au.net/Thai/pdf/info_student_thai_2013_feb.pdf

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด และ สถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

หมายเหตุ: ทางศูนย์ออสเตรเลียศึกษาเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาภายใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเน้นการศึกษาวิจัย ให้ข้อมูลความรู้ทั่วไป รวมถึงเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความร่วมมือ ระหว่างไทยและออสเตรเลียค่ะ ไม่ได้เป็นบริษัทเอกชน หรือบริษัทรับทำวีซ่านะคะ

สนร.ออสเตรเลีย

5/01/2015