แจ้งอัพเดต หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกลับมาเยี่ยมบ้านชั่วคราวในประเทศไทย หรือ การขอไปทัศนศึกษานอกประเทศที่ศึกษาในช่วงที่ไม่กระทบต่อการศึกษา