มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร: https://agro.ku.ac.th/wp-content/uploads/FST66_02_opt.pdf