กิจกรรม Happy Hours ชาว OEA ประจำปี 2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม และวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย (สนร.ออสเตรเลีย) ได้จัดประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลในความดูแลของ สนร.ออสเตรเลีย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลทุกประเภท และนักเรียนทุนส่วนตัวที่กําลังศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้มีโอกาสรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การใช้ชีวิตในต่างประเทศ การดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจ ตลอดจนการนําองค์ความรู้กลับไปพัฒนาประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสองวันผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 78 ราย

ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

  • การมอบโอวาทและกล่าวต้อนรับโดยท่านเลขาธิการ ก.พ. (ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและทำความรู้จักระหว่างกันระหว่างนักเรียนทุนทุกประเภท อันจะเกิดประโยชน์ในหลายมิติ ได้แก่ 1. ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ในช่วงระยะเวลาที่เผชิญกับความเครียดต่าง ๆ 2. ได้มีโอกาสทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ นทร. สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนดเวลาและสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้/ทำความรู้จักกับแนวทางที่จะอยู่ร่วมกันในองค์กร/ปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต และ 3. ได้มีเครือข่ายและมี platform ได้มาแชร์ passion ในการพัฒนาประเทศและสังคมจากหลากหลาย area ที่นักเรียนทุนศึกษา
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ เป้าหมายที่อยากให้คนจดจำในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล (The Foresight Session I) โดยมีพี่สิทธิ (นายสิทธิโชค ทรัพย์ไพบูลย์กิจ) อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และน้องมิ้ง (นางสาวปานจิตต์ พิชิตกุล) นักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณร่วมเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ ซึ่งในช่วงแรกเป็นการบรรยายสรุปจำนวนนักเรียนทุนที่ สนร.ดูแล จำแนกตามที่ตั้งของมหาวิทยาลัย สาขาวิชา รวมถึงต้นสังกัดที่นักเรียนทุนสังกัดอยู่ในประเทศไทย หลังจากนั้น ได้มีการทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีของการมาศึกษาต่อยังประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อกลับไปทำงานที่ประเทศไทยได้ จากผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบว่าสามารถแบ่งได้เป็นข้อดีในเชิงโครงสร้าง เช่น ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ระบบขนส่งสาธารณะ การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในระบบราชการและระบบมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชนรวมถึงนักศึกษา รวมถึงปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย และข้อดีในระดับปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น มารยาททางสังคม การเคารพผู้อื่น ลักษณะการทำงานที่ยืดหยุ่นและการเลิกงานตรงเวลา ไม่ถูกเอาเปรียบด้านเวลาการทำงาน ความกล้าแสดงออกทางความคิดในห้องเรียนหรือที่ประชุม เป็นต้น
  • การบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ/ฝึกปฏิบัติในหัวข้อ การบริหารร่างกายตามหลัก Ergonomics (Body Insights) โดยมีพี่อ๊อฟ (นายอิทธิ์ทณัฏฐ์ อิทธิวิภาต) นักวิจัยวิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพตามศาสตร์กายภาพบำบัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ กระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตและศึกษาต่อในต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ

สำหรับกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย

  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ เป้าหมายที่อยากให้คนจดจำในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล (The Foresight Session II) โดยมีพี่สิทธิและน้องมิ้งร่วมเป็นวิทยากรและผู้นำกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งเป็นการอภิปรายถึงปัญหาที่นักเรียนทุนพบเจอจากการมาศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งนักเรียนทุนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางแก้ไข โดยสามารถแบ่งประเด็นได้เป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. การถูกล่วงละเมิดและการถูกคุมคาม 2. ความรู้สึกแปลกแยกหรือการปรับตัวทางอารมณ์และจิตใจ 3. ด้านภาษาและวัฒนธรรม และ 4. ด้านการเรียนและระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
  • การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ บทบาทนักเรียนทุนกับการส่งเสริมชุมชนไทยในต่างประเทศและสารพันคำถามด้านกงสุล (Thainess Insights) โดยมีพี่วอ (หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง) ที่ปรึกษา จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-ออสเตรเลีย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานการทูต และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานทูตและชุมชนไทยจะจัดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมกงสุลสัญจร งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย เป็นต้น และเชิญชวนนักเรียนทุนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และการผ่อนคลายจากการเรียนที่เคร่งเครียด
  • การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ปรับโหมดการเรียนรู้สู่การทำงาน (Career Insights) โดยมีพี่นันท์ (นายอภินันท์ อรรจนานันท์) ผอ.กลุ่มงานนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ.ศูนย์จัดการการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนะนำนักเรียนทุนเกี่ยวกับกฎระเบียบ การเตรียมเอกสารและเตรียมตัวกลับไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน
  • การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ อัพเดทจาก สนร. (OEA Updates) โดย อทศ.พี่จอย (นางปิยสุรางค์ กุลจิตติประสิทธิ์) และทีมงาน สนร. (พี่หญิง เกวลี และพี่ปุ้ย นิสารัตน์) โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีคำถามเข้ามา เช่น กำหนดวันจ่าย MA/BS เอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าทำฟัน การเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ การต่อวีซ่า ค่าใช้จ่ายในการกลับไทยถาวร ค่าใช้จ่ายในการออกภาคสนาม เป็นต้น

สนร.ออสเตรเลียขอขอบคุณน้อง ๆ นักเรียนทุนรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมทั้งสองวัน และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ วันที่ 21 ก.ค. 66 นายเอกรัฐ ทองเต็ม (นินิว) รางวัล Woolworths E-Gift Card มูลค่า 50 AUD และนางสาวณัฐภัทร โถนาค (ปิ่นโต) รางวัลสติ๊กเกอร์ไลน์ และวันที่ 22 ก.ค. 66 นางสาวณิชชา ศิริวัฒนภักดี (ลี่) รางวัล Woolworths E-Gift Card มูลค่า 50 AUD และนางสาวปวภัทร ภัณฑิราวุฒิ (หยก) รางวัลสติ๊กเกอร์ไลน์

ปีหน้าพบกันใหม่ค่ะ