สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562  (ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2562)

ประชาสัมพันธ์ข่าวดี

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 
(ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2562)

รวมจำนวน 104 ทุน

โดยผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดไม่ต่ำกว่า 3.50
เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ณ ต่างประเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 24 กันยายน 2561

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.ocsc.go.th/scholarship

https://www.ocsc.go.th/scholarship/highschool

Cr. สำนักงาน ก.พ.