การเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย